Regulamin serwisu allages.pl

§1

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisy prawa. Określa on zasady działania serwisu społecznościowego allages.pl (dalej Serwis) oraz zasady świadczenia i korzystania z Usług tego Serwisu (dalej Regulamin). Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Operatora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.

2. Warunkiem korzystania z Usług jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja.

3. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych objęte są ochroną prawną.

§2 Definicje

1. Operatorem jest właściciel Serwisu i usługodawca w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2013, poz. 1422 z późn. zm.) Fundacja Razemwychodzimy z siedzibą w Słubicach, ul. Żurawia 14, 69-100 Słubice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000714881, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Zielona Góra, posiadająca nr REGON 369307014 oraz NIP 5981642018.

2. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu, w jakikolwiek sposób odbierając dane lub umieszczając je w Serwisie. Użytkownikiem Serwisu może być również osoba fizyczna nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, jeżeli uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania czy skutki działań osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli działały bez zgody ich przedstawiciela ustawowego.

3. Twórcą każdej Kampanii jest w każdym przypadku Użytkownik Serwisu, który zamieszcza w Serwisie swoją Kampanię, która ma zostać wsparta przez pozostałych Użytkowników Serwisu. Twórcą Kampanii może być w szczególności Organizacja Kościelna, Religijna, Fundacja, Stowarzyszenie lub osoba fizyczna. Twórcą Kampanii są także podmioty gospodarcze realizujące Kampanie.

4. Finansującym Kampanię jest każdy Użytkownik Serwisu, który dobrowolnie przeznacza środki finansowe w na sfinansowanie Kampanii innych Użytkowników Serwisu.

5. Materiałami są wszelkie dane i treści zamieszczone w Serwisie przez Operatora w szczególności zdjęcia, grafiki, wpisy, komentarze, opinie, sugestie, pliki audio i wideo czy inne pliki o różnego rodzaju formacie danych, w formach dopuszczalnych ze względu na zapisy niniejszego Regulaminu.

6. Kampaniami są wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia o charakterze charytatywnym i non-profit jak i społeczne, pomysły, propozycje i zamiary lub plany zorganizowanych działań zmierzających do osiągnięcia określonego niegospodarczego celu, zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie celem pozyskania finansowania na ich realizację.

7. Danymi Osobowymi są zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem https://allages.pl, a także w innych do tego przeznaczonych miejscach Serwisu, informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Operatora w celu prawidłowego świadczenia usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika.

8. Login to adres email wprowadzony przez Użytkownika w Serwisie na etapie rejestracji do Serwisu, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu.

9. Konto Użytkownika to wydzielona przestrzeń w ramach Serwisu, udostępniona Użytkownikowi, na której Użytkownik może zamieszczać Materiały Użytkownika, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy.

10. Umowa jest to umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Użytkownikiem Serwisu, a jego Operatorem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.

11. Usługi to wszelkie świadczenia Operatora na rzecz Użytkowników wykonywane w ramach Umowy.

12. Regulaminem jest niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu, prawa i obowiązki Użytkowników, prawa i obowiązki Operatora oraz wszelkie ewentualne załączniki do niniejszego dokumentu, wymienione w jego treści, stanowiące jego integralną część.

§3 Warunki techniczne korzystania z Serwisu

1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, w tym skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:

a) połączenie z siecią Internet,

b) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,

c) korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies,

d) w przypadku Użytkowników dokonujących rejestracji, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).

2. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

§4 Zasady korzystania z Serwisu

1. Wszelkie Materiały Użytkownika są informacjami jawnymi, które mogą być podane do wiadomości publicznej w ramach Serwisu. W szczególności mogą one być dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.

2. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto Użytkownika.

3. Niedopuszczalne są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu lub narazić go na utratę renomy lub dobrego imienia. W przypadku stwierdzenia przez Operatora, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Operator może niezwłocznie zablokować lub usunąć Konto takiego Użytkownika.

4. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

a) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, działań polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników oraz od korzystania z Usług w sposób zgodny z Regulaminem,

b) przestrzegania praw autorskich oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Operatora, Użytkowników oraz innych podmiotów,

c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,

d) niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Serwisu, Użytkowników i innych podmiotów, w szczególności poprzez zamieszczanie treści obraźliwych, upokarzających, poniżających, szargających opinię osób trzecich, jak również poprzez wykorzystywanie nieprawdziwych lub poufnych informacji,

e) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które szerzą propagandę lub symbole organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za niekonstytucyjne lub nielegalne;

f) powstrzymanie się od jakichkolwiek działań prawem zakazanych.

5. Zabrania się wykorzystywania Serwisu do rozsyłania spamu.

6. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do Materiałów umieszczonych w Serwisie, a w szczególności do publikacji, przysługują Operatorowi lub osobom trzecim, które udzieliły Operatorowi upoważnienia do korzystania z Materiałów w zakresie umożliwiającym Operatorowi udostępnianie Materiałów Użytkownikom w taki sposób, w takim zakresie i na takich zasadach, jak to określono w Regulaminie.

7. Użytkownicy mogą korzystać z Materiałów zamieszczonych w Serwisie wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t. j. Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Jakiekolwiek korzystanie z Materiałów niestanowiące dozwolonego użytku osobistego, o którym mowa wyżej, jest zabronione i stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich.

8. Bez wyraźnej, uprzedniej, pisemnej zgody Operatora lub innego podmiotu, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do Materiałów, lub prawa do ich wykonywania, zabrania się rozpowszechniania Materiałów w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania w jakikolwiek sposób, a także utrwalania i kopiowania Materiałów w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania w jakikolwiek sposób w celu rozpowszechniania poza zakresem dozwolonego użytku osobistego.

9. Każdy kto narusza autorskie prawa do Materiałów umieszczonych w Serwisie, może zostać pociągnięty przez Operatora lub inny podmiot, któremu one przysługują do odpowiedzialności cywilnoprawnej.

10. Niezależnie od odpowiedzialności za naruszenie majątkowych praw autorskich, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za wszelkie naruszenia osobistych praw autorskich twórców Materiałów.

11. Użytkownik oświadcza, że jest świadom, iż z tytułu naruszenia praw autorskich może ponosić odpowiedzialność karną przewidzianą przepisami prawa.

§5 Rodzaje usług świadczonych przez Operatora

1. Operator umożliwia Użytkownikom, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności:

a) dostęp do Materiałów umieszczonych w Serwisie przez Operatora,

b) dostęp do Materiałów Użytkowników zamieszczonych w Serwisie przez jego Użytkowników,

c) zamieszczenie Materiałów Użytkownika w Serwisie,

d) finansowanie Kampanii,

e) wysyłanie wiadomości innym Użytkownikom,

f) komentowanie,

g) otrzymywanie newslettera.

2. Operator zastrzega sobie prawo do uzależnienia dostępu do wybranych usług od dokonania uprzedniej rejestracji w Serwisie.

§6 Dostęp do materiałów umieszczonych w Serwisie – rejestracja Użytkowników

1. Serwis przeznaczony jest do korzystania przez jego Użytkowników oraz osoby niedokonujące rejestracji w Serwisie.

2. Dostęp do treści zamieszczonych w Serwisie i ich przeglądanie jest ogólnodostępne.

3. Rejestracja i utworzenie Konta Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Podczas rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki Serwisu określone w Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. Wraz z akceptacją Regulaminu, następuje zawarcie Umowy.

5. Użytkownik podczas rejestracji zobowiązany jest podać autentyczne Dane Osobowe, których wskazanie jest obligatoryjne. Podanie niektórych Danych Osobowych przez Użytkowników, np. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania itp. będzie uzależnione od tego w jakim zakresie Użytkownik zamierza korzystać z Serwisu.

6. Użytkownik nie jest uprawniony do podawania Danych Osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tych osób.

7. Wskazany przez Użytkownika własny adres e-mail stanowi login do Serwisu.

8. Dokonując rejestracji w Serwisie Użytkownik niniejszym oświadcza, że:

a) zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia,

b) dobrowolnie przystąpił do korzystania z Usług Serwisu,

c) Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania z Serwisu, są prawdziwe, a Materiały Użytkownika zamieszczone zostały zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich,

d) wyraża zgodę na przetwarzanie podanych Danych Osobowych przez Operatora w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu, a w szczególności na udostępnianie Danych Osobowych innym podmiotom gdy jest to wymagane zgodnie z Regulaminem,

e) zezwala na wykorzystywanie jego wizerunku umieszczonego w Serwisie w celu świadczenia przez Operatora Usług i dostarczania funkcjonalności Serwisu, jak również oświadcza, że osoby trzecie, których wizerunek Użytkownik umieścił w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia,

f) jest świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na nim za umieszczenie w Serwisie materiałów, danych lub Danych Osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia,

g) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta Użytkownika adres poczty elektronicznej wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,

h) akceptuje i zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z Regulaminem oraz jego przeznaczeniem, określonym szczegółowo w Regulaminie Serwisu.

9. Po zarejestrowaniu Użytkownik ma dostęp do wszelkich funkcjonalności Serwisu przewidzianych w momencie rejestracji oraz powstałych w okresie późniejszym, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

§7 Materiały Użytkownika

1. Operator umożliwia Użytkownikom zamieszczenie na Koncie Użytkownika Materiałów Użytkownika.

2. Materiałami Użytkownika mogą być wszelkie dane i treści, w szczególności zdjęcia, grafiki, wpisy, komentarze, pliki audio i wideo czy inne pliki o różnego rodzaju formacie danych.

3. Kategorycznie zabronione jest umieszczenie w Serwisie Materiałów Użytkownika, które zawierałyby treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających i propagujących faszyzm, nazizm, komunizm, i inne podobne ideologie, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, itp. lub w inny sposób prawem zakazanych.

4. Operator zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia dostępu do Materiałów Użytkownika w przypadku stwierdzenia, że ich treść jest bezprawna, bądź w przypadku uzyskania urzędowego zawiadomienia o jej bezprawnym charakterze lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści.

5. W przypadku kiedy Materiały Użytkownika mogą być objęte ochroną jako własność intelektualna, a szczególnie z tytułu praw autorskich lub z tytułu ochrony wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych przysługującą Użytkownikowi, zamieszczenie takich Materiałów przez Użytkownika w Serwisie oraz umożliwienie do nich dostępu pozostałym Użytkownikom Serwisu i Operatorowi nie stanowi naruszenia ww. praw, a Użytkownik wyraża dobrowolnie zgodę na umieszczenie takich materiałów w Serwisie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

6. Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać Konta Użytkownika i Serwisu celem prowadzenia jakichkolwiek akcji promocji, czy reklamy własnych produktów lub usług wśród innych Użytkowników Serwisu. Stwierdzenie takiego działania skutkować będzie obciążeniem Użytkownika przez Operatora karą umowną w kwocie 1000 złotych za każde stwierdzone naruszenie przedmiotowego zakazu. W przypadku takim Operator będzie upoważniony do zablokowania Konta Użytkownika naruszającego zakaz.

7. Przewidziany w ust. 6 zakaz nie dotyczy działań podejmowanych w związku z Kampaniami przez Twórców Kampanii, których Kampanie zostały skutecznie wystawione stosownie do §8 Regulaminu i są w trakcie finansowania, zgodnie z §8 Regulaminu lub zostały już zakończone.

§8 Finansowanie Kampanii

1. Serwis pozwala jego Użytkownikom na pozyskiwanie środków finansowych na realizację Kampanii.

2. Środki finansowe na realizację Kampanii wpłacane są przez Finansujących Kampanie i gromadzone przez Operatora.

3. Stan zgromadzonych środków finansowych jest stale widoczny i uaktualniany, w miarę możliwości technicznych, w czasie rzeczywistym.

4. Twórca Kampanii ma możliwość uruchomienia Kampanii ciągłej lub o określonym czasie zakończenia.

5. Osoby fizyczne mogą uruchomić wyłącznie Kampanię o określonym czasie zakończenia.

6. Twórca Kampanii wystawia w Serwisie swoją Kampanię ze wskazaniem, w szczególności, jej nazwy i celu oraz, w przypadku Kampanii o określonym czasie zakończenia, wysokości potrzebnych środków finansowych oraz daty zakończenia Kampanii.

7. Twórca Kampanii zobowiązany jest do umieszczenia w opisie Kampanii informacji o przeznaczeniu środków, o których przekazanie prosi.

8. W przypadku Kampanii o określonym czasie zakończenia, środki finansowe mogą być wpłacane przez Finansujących Kampanię i gromadzone przez Operatora od dnia wystawienia Kampanii w Serwisie do ostatniego dnia okresu wskazanego przez Twórcę Kampanii jako okres niezbędny na zgromadzenie środków finansowych.

9. W przypadku Kampanii o określonym czasie zakończenia, której Twórcą jest osoba fizyczna, Operator zawiesza gromadzenie środków po wpłaceniu przez Finansujących Kampanię środków finansowych w wysokości równej lub wyższej niż określona przez Twórcę kampanii zgodnie z Par. 8, ust. 6, nawet jeśli nastąpiło to przed datą zakończenia Kampanii.

10. Operator może odstąpić od zawieszenia gromadzenia środków finansowych, określonego w par. 8, ust. 9, jeśli Twórca kampanii określił dodatkowe informacje o przeznaczeniu środków, które zostaną wpłacone ponad kwotę określoną podczas wystawiania Kampanii zgodnie z Par. 8, ust. 5.

11. W przypadku Kampanii o określonym czasie zakończenia, jeśli Twórcą Kampanii jest osobą fizyczna, zgromadzone środki finansowe wypłacane są przez Operatora:

a. na konto Twórcy Kampanii, na podstawie przekazanych przez Twórcę Kampanii faktur, rachunków lub innych dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z celem Kampanii,

b. bezpośrednio na rachunek podmiotu, od którego nabywane są sprzęt lub usługa związane z celem kampanii, na podstawie dokumentu zakupu, faktury lub rachunku.

12. W przypadku Kampanii o określonym czasie zakończenia, jeśli Twórcą Kampanii nie jest osoba fizyczna, Twórca Kampanii otrzymuje od Operatora całą kwotę wpłaconą w trakcie trwania Kampanii. Wypłacana kwota jest darowizną na rzecz Operatora.

13. W przypadku Kampanii ciągłej, Operator wypłaca zgromadzone środki na żądanie Twórcy Kampanii w odstępach dwutygodniowych lub na żądanie Twórcy Kampanii w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania.

14. Operator, będąc Fundacją, przeznacza do 6,5 % środków zgromadzonych na rzecz każdej Kampanii, na zapewnienie realizacji własnych potrzeb statutowych i pokrycia kosztów funkcjonowania Fundacji Razemwychodzimy.

15. Operator przekazuje zgromadzone środki finansowe Twórcy Kampanii, pomniejszone o środki przeznaczone przez Operatora zgodnie z ust. 14 na własne potrzeby Fundacji Razemwychodzimy oraz zaakceptowane przez Twórcę Kampanii w procesie zgłoszenia Kampanii w Serwisie prowizje i opłaty należne na rzecz serwisu płatności elektronicznych, w terminie 14 dni od upływu terminu określonego przez Twórcę Kampanii.

16. Gromadzenie środków finansowych przez Operatora odbywa się za pomocą serwisu płatności elektronicznych. Użytkownik serwisu akceptując niniejszy Regulamin jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się również z odpowiednim regulaminem serwisu płatności elektronicznych i go akceptuje.

17. Operator zastrzega sobie możliwość odwołania, zawieszenia lub przerwania gromadzenia środków finansowych na rzecz danej Kampanii w każdym czasie wedle uznania Operatora, w szczególności w razie wykrycia przez Operatora naruszeń przez Twórcę Kampanii postanowień niniejszego Regulaminu.

18. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy wystawienia danej Kampanii w Serwisie, bez konieczności uzasadnienia decyzji podjętej w tym zakresie.

19. W przypadku Kampanii o określonym czasie zakończenia, w razie zawieszenia gromadzenia środków finansowych na daną Kampanię i następnie wznowienia gromadzenia tych środków, okres zbierania środków zostanie przedłużony o okres, w którym gromadzenie zostało zawieszone.

20. W przypadku Kampanii o określonym czasie zakończenia, w razie przerwania gromadzenia środków finansowych na daną Kampanię, środki dotychczas zebrane zostaną zwrócone Finansującym Kampanię lub przekazane na rzecz innej Kampanii przez Operatora w terminie 14 dni roboczych liczonych od dnia podjęcia decyzji przez Finansujących Kampanii w Koncie Użytkownika.

21. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkowników w tym Twórców Kampanii.

22. Operator zastrzega, iż nie jest stroną w ramach stosunków zobowiązaniowych powstałych pomiędzy Użytkownikami, a jedynie umożliwia za pomocą Serwisu korzystanie przez Użytkowników z Serwisu celem finansowania Kampanii Twórców Kampanii.

23. Finansujący Kampanię nie może wycofać swojego wsparcia po zakończeniu Kampanii, ani też w jej trakcie.

§9 Wysyłanie wiadomości innym Użytkownikom

1. Serwis umożliwia przesyłanie m.in. Użytkownikom wspierającym tę samą Kampanię wiadomości za pomocą odpowiedniego panelu znajdującego się w Koncie Użytkownika.

2. Wiadomości grupowane są według kategorii: wysłane, odebrane, odczytane lub według kategorii odbiorców wiadomości.

§10 Komentarze Użytkowników

1. Każdy Użytkownik może umieścić w Serwisie pod zamieszczonym w nim Materiałem komentarz.

2. Aby dodać komentarz do danego Materiału Użytkownik wpisuje treść komentarza w polu znajdującym się pod Materiałem.

§11 Newsletter

1. Każdy Użytkownik Serwisu, jeżeli wyrazi na to zgodę, otrzymuje od Operatora Newsletter.

2. Newsletter wysyłany jest na adres poczty elektronicznej (email) wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji lub za pomocą oddzielnego formularza, w formie wiadomości elektronicznej (email).

3. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera.

§12 Dane osobowe

1. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Operatora, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu i w celu realizacji zadań Serwisu oraz zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności, która jako odrębny dokument stanowi załącznik do Regulaminu, a tym samym stanowi jego integralną część.

2. Administratorem Danych Osobowych jest Operator, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2015, poz. 2135 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2013, poz. 1422 z późn. zm.).

3. Operator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, jej zmiany lub rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.

4. Przetwarzanie Danych Osobowych w celach innych niż określone powyżej, tj. w celach promocyjnych i marketingowych Operatora jest możliwe wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych Operatora.

5. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

6. Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w ramach korzystania z Serwisu niezwłocznie po zaistnieniu jakiejkolwiek zmiany tych Danych Osobowych.

7. W razie powzięcia przez Operatora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika Serwisu Danych Osobowych Operator może:

a) wezwać Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych Danych Osobowych bądź ich aktualizacji,

b) zablokować Użytkownikowi dostęp do wybranych Usług Serwisu,

c) zablokować Konto Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy,

d) nieodwracalnie usunąć Konto Użytkownika.

8. W ramach Serwisu Dane Osobowe Użytkownika podane w formularzu rejestracyjnym (oraz później uaktualnione) nie są widoczne dla pozostałych Użytkowników, chyba że ich udostępnianie wynika z zasad Umowy zawartej zgodnie z Regulaminem. Operator nie odpowiada za ewentualne udostępnienie Danych Osobowych Użytkownika podmiotom trzecim w przypadku kiedy Użytkownik Serwisu sam podał je do wiadomości innym Użytkownikom.

9. Operator może udostępniać Dane Osobowe Użytkowników podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

§13 Zablokowanie lub usunięcie konta Użytkownika

1. Operator ma prawo zarówno do zablokowania jak i usunięcia Konta Użytkownika, w szczególności Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników, sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, ideą Serwisu i jego celem lub w inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek lub renomę Serwisu.

2. Operator ma również prawo do zablokowania jak i usunięcia Konta Użytkownika w razie naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu lub do zablokowania Konta Użytkownika ze względu na otrzymanie wiarygodnego zgłoszenia o naruszeniu przez Użytkownika Regulaminu do czasu wyjaśnienia tej sprawy i ustalenia czy doszło do naruszenia Regulaminu.

3. Operator może usunąć Konto Użytkownika, co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy z przyczyn wskazanych powyżej. O fakcie rozwiązania umowy w tym trybie Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres poczty elektronicznej, który Użytkownik podał w formularzu rejestracyjnym.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie Konta równoznaczne jest dla tego Użytkownika z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta danych.

5. Operator archiwizuje dane gromadzone w ramach Serwisu w przypadku uzyskania wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług Serwisu niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami. Archiwizacja danych ma służyć wyłącznie egzekwowaniu przestrzegania postanowień Regulaminu przez Użytkownika Serwisu.

6. Użytkownik ma prawo zażądać od Operatora usunięcia Konta Użytkownika, a Operator ma obowiązek na takie żądanie niezwłocznie Konto Użytkownika usunąć.

7. Żądanie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, należy złożyć Operatorowi w formie wiadomości elektronicznej (email) nadanej z adresu email powiązanego z Kontem Użytkownika, którego usunięcia żąda Użytkownik, na adres: dajmynadzieje@wp.pl.

8. Żądanie usunięcia Konta Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy . Umowa ulega wówczas rozwiązaniu z chwilą doręczenia żądania, o którym mowa powyżej.

9. Operator usuwa Konto Użytkownika niezwłocznie po doręczeniu oświadczenia, o którym mowa powyżej.

§14 Odpowiedzialność

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Użytkownika powstałe w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich a także w wyniku działania Operatora zmierzającego do poprawy funkcjonalności Serwisu. Operator zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników Serwisu o zakłóceniach w jego funkcjonowaniu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych.

2. Operator nie odpowiada za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub niniejszym Regulaminem wykorzystywaniu Materiałów lub Materiałów Użytkowników umieszczonych w Serwisie.

3. Operator nie odpowiada ponadto wobec Użytkowników i osób trzecich za:

a) treść Materiałów Użytkowników zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie,

b) jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Użytkowników,

c) sposób, w jaki Konta Użytkownika będą wykorzystywane przez Użytkowników,

d) treści i inną zawartość przesyłanych przez Użytkowników wiadomości,

e) szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,

f) niemożność zalogowania się w Serwisie spowodowaną w szczególności jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Użytkownika.

4. Operator może umożliwić Użytkownikom dostęp, za pośrednictwem Serwisu, do usług świadczonych przez osoby trzecie. W takim przypadku Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich.

5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie nie są poglądami i opiniami Operatora.

6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem informacji lub nieprawdziwych Danych Osobowych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

7. Jeśli Twórca Kampanii przyjął na siebie w stosunku do Finansujących Kampanię w zamian za otrzymane środki finansowe na realizację Kampanii zobowiązania tytułem świadczeń wzajemnych, Operator nie ponosi odpowiedzialności za te zobowiązania.

§15 Reklamacje

1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonaniem usług przez Operatora.

2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy: dajmynadzieje@wp.pl lub listownie na adres siedziby Operatora.

3. Operator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4. Operator zastrzega sobie prawo do wydłużenia powyższego terminu w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymagać będzie wiadomości specjalnych lub napotka inne przeszkody niezależne od Operatora (np. awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Operator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień. Czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

5. Składając reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Operatora również w tej formie to jest na podany przez Użytkownika w reklamacji adres e-mailowy. Jednakże Użytkownik może wyraźnie zastrzec w treści reklamacji wysyłanej pocztą elektroniczną, że oczekuje odpowiedzi Operatora na piśmie na adres wskazany w reklamacji. W takiej sytuacji Operator dochowuje terminu, o którym mowa w ust. 3 jeśli list z odpowiedzią na reklamacje nadany zostanie w placówce pocztowej przed upływem wskazanego tam terminu.

6. Operator zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na reklamację w razie ponownego wniesienia reklamacji opartej na tym samym zarzucie, co wcześniejsza, nieuwzględniona przez Operatora reklamacja danego Użytkownika.

§16 Zmiany Regulaminu

1. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, przed dniem wejścia w życie zmian. Operator powiadomi Użytkowników o zmianach Regulaminu poprzez widoczne powiadomienie Użytkownika przy logowaniu się do Serwisu.

3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie i wiążą Użytkownika od dnia wskazanego przez Operatora jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.

4. Jeżeli Użytkownik nie odrzuci zmian Regulaminu w sposób wskazany w powiadomieniu, o którym mowa powyżej, uznaje się, że Użytkownik zmiany Regulaminu akceptuje i wiążą one Użytkownika od dnia wskazanego przez Operatora jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.

5. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmian Regulaminu, wówczas Umowa ulega rozwiązaniu w chwili odrzucenia zmian.

6. Niezależnie od powyższego Operator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi).

§17 Postanowienia końcowe

1. Tekst jednolity Regulaminu, obowiązujący od dnia 12 kwietnia 2018r., dostępny jest dla Użytkowników Serwisu oraz osób trzecich pod adresem: allages.pl/regulamin.

2. W Serwisie mogą być umieszczane reklamy i ogłoszenia, odpłatnie, na warunkach i zasadach określonych w odrębnych umowach. Operator zastrzega sobie prawo do dowolnego doboru reklam i ogłoszeń z uwzględnieniem w szczególności ich zgodności z charakterem Serwisu.

3. Prawem właściwym jest prawo polskie. Wszelkie spory wynikłe między Operatorem, a Użytkownikami rozpoznawał będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Słubicach, z zastrzeżeniem, że postanowienie to nie wiąże konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.